Certificacions

D’acord amb la Missió “Tractem el pacient com voldríem que ens tractessin a nosaltres en el seu lloc”, el Centre d’Oftalmologia Barraquer sempre s’ha marcat com una prioritat proporcionar una qualitat excel·lent en l’atenció al pacient.

Per a això, fa anys que treballem en un Sistema de Gestió de la Qualitat, que ens capacita per proporcionar de forma coherent els serveis prestats per satisfer els requisits del client i els requisits reglamentaris aplicables. Com a prova d’aquesta implantació, el Centre disposa de les següents certificacions:

Certificat d'Acreditació com Centre d’atenció hospitalària aguda de Catalunya” (Certificació autonòmica)

L'objectiu principal d'aquesta acreditació és establir un nivell de qualitat per a una organització competent, tot gestionant els processos desenvolupats d'una forma més eficaç i eficient. D'aquest objectiu es deriva un impuls cap a la millora de la qualitat de l'organització, amb el compromís i el lideratge de la Direcció del Centre i implicant tot el personal. Considera la qualitat com un dret dels ciutadans, en aquest cas dels pacients que accedeixen al Centre.

Més info


Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat segons norma ISO 9001.2008 en les àreees següents del Centre i a la Fundació Barraquer:

2011 – Fundació Barraquer

Unitat de docència (Formació sanitària especialitzada – MIR) 2012 – Banc d’ulls 2013 – Laboratori 2015 – Farmàcia


El Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat és una norma internacional. Gràcies a la implantació d’aquest sistema de gestió, l’organització demostra la capacitat de proporcionar d’una forma coherent serveis que satisfan els requisits del client i els reglamentaris aplicables. Es milloren els sistemes de qualitat propis, la qual cosa genera més confiança entre proveïdors i clients. Aquest model es basa en el cicle de millora contínua PDCA  (Plan, Do, Check, Act / Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar). En aquesta línia de millora, la Direcció ha establert com objectiu ampliar aquestes certificacions a altres àrees, amb la idea de donar la millor atenció al pacient mentre sigui al Centre.

Més info

Auditories en curs:

  • Adequació de la ISO 9001.2008 de qualitat a la nova norma ISO 9001.2015, en les àrees certificades.
  • Certificació en el Sistema de Gestió de Riscos per a la Seguretat del Pacient segons la norma UNE 179003.
  • Certificació en el Sistema de Gestió de la Qualitat segons norma ISO9001.2015 per Institut Barraquer.