Neuropatia òptica tòxica per alcohol i tabacDoctors

Neuropatia òptica tòxica per alcohol i tabac

Què és?

El nervi òptic és l'encarregat de transmetre la informació visual des de l'ull fins al cervell. El terme neuropatia òptica fa referència a una lesió o pèrdua de funcionalitat en el nervi òptic que pot estar originada per múltiples causes com són infeccions, inflamacions, tumors, isquèmia (falta de reg sanguini), traumatismes, anomalies hereditàries, dèficits nutricionals i substàncies tòxiques .

El nervi òptic és vulnerable a diferents substàncies tòxiques, entre elles l'alcohol i el tabac.

La neuropatia òptica tòxica per alcohol i tabac és una patologia poc freqüent, ja que s'associa més al tabac de pipa o de cigars (cada vegada més en desús), que de cigarrets. D'altra banda, l'alcoholisme sol associar un dèficit nutricional i vitamínic que contribueix o predisposa més a una toxicitat sobre el nervi òptic. Per tant, alcohol, tabac i malnutrició actuen com a factors causals d'aquesta neuropatia òptica.

Símptomes

El principal símptoma de presentació és una pèrdua visual indolora, amb un inici insidiós i lentament progressiva. Inicialment el pacient refereix una sensació de veure-hi borrós a la part central, seguida d'una disminució d'agudesa visual, que pot tenir una evolució variable. A vegades arriba a ser molt severa. La pèrdua de visió és bilateral, encara que en les fases inicials pot haver-hi certa asimetria i predominar en un dels dos ulls. Existeix, així mateix, una alteració en la percepció dels colors, (discromatòpsia).

En l'examen del fons d'ull, l'aspecte del cap del nervi òptic (papil·la òptica) sol ser normal en la major part dels casos en estadis inicials. Després d'un interval de temps variable, les papil·les van evolucionant progressivament cap a la pal·lidesa, i pot arribar a produir-se una atròfia total del nervi òptic amb pèrdua visual permanent si no se suspèn el tabac i l'alcohol de manera precoç.

A l'examen de campimetria o camp visual es constaten típicament defectes centrals o centrocecals bilaterals i relativament simètrics. El test de colors ens permet confirmar la discromatòpsia, la qual predomina en l'eix vermell-verd. Una analítica sanguínia serà d'utilitat per descartar dèficits nutricionals o mancances vitamíniques. A més permet excloure la possibilitat d'una infecció o inflamació com a causa de l'alteració del nervi òptic.

Freqüentment, és necessari obtenir exàmens neuroradiològics per descartar la presència d'una tumoració o lesió compressiva com a causa de la neuropatia,  i és  la prova de primera elecció la ressonància nuclear magnètica.

Tractament

El tractament consisteix en la suspensió immediata i definitiva del tabac i alcohol. Amb això, sol produir-se una recuperació gradual i una millora lenta de l'alteració visual, excepte si l'afectació del nervi òptic és molt severa i/o avançada. S'aconsella una dieta completa i equilibrada amb suplements vitamínics que incloguin vitamina B12.

Prevenció

L'abús d'alcohol i tabac, que té múltiples conseqüències nocives sobre l'organisme, pot així mateix perjudicar la salut dels nostres ulls. El consum excessiu d'aquests tòxics és capaç de danyar el nervi òptic i pot produir una pèrdua de visió severa si no s'abandona el seu consum de manera precoç.

Doctors


Testimoniatges