Fundació

Compromís i transparència

Introducció

La Fundació Barraquer està inscrita al registre de fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 1888.

Malgrat que l'entitat no té obligació legal de sotmetre's a una auditoria externa, la Fundació Barraquer, per mitjà de professionals imparcials i independents, audita els comptes anuals de cada exercici des de la seva constitució l'any 2003 i els posa a disposició de tota persona interessada a consultar-los. La informació està disponible en el material descarregable al final d'aquesta mateixa pàgina.

Patronat

El patronat de la Fundació Barraquer està compost pels membres següents:

President

Prof. Rafael I. Barraquer Compte

Vicepresident 1r

Dr. Javier Elizalde Montagut

Vocal

Sra. Susana Gutiérrez

Vocal

Sr. Javier Mirallas

Secretari no Patró

Francesc Ballbé

Informació fiscal

La Fundació Barraquer es troba acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Per aquest motiu, totes les donacions, tant de persones físiques com jurídiques, es podran beneficiar de les corresponents deduccions fiscals en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l'Impost de Societats (IS), respectivament.

Recordeu que per obtenir el certificat de la vostra aportació, és imprescindible que ens faciliteu el vostre nom o raó social, DNI o NIF i domicili.

Si heu fet donacions durant l'exercici present i encara no ens heu facilitat les vostres dades, feu-ho abans del pròxim 31 de desembre per poder accedir als beneficis fiscals a què teniu dret.

Newsletter