Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la informació i del comerç electrònic, us informem que:

El titular del web és El Centro de Oftalmología Barraquer, amb domicili a Barcelona, carrer Muntaner 314, CIF: A59082321, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona el 20 de desembre de 1989 amb el núm. 5002608.

Correu electrònic de contacte: lopdcob@barraquer.com

Telèfon: (+34) 932 095 311

Dades de l'autorització administrativa: H08000681

Tots els professionals sanitaris estan col·legiats als següents col·legis professionals i estan sotmesos als seus codis deontològics:

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient. En cas de dubte consulti amb el seu professional de salut de referència.

2. NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d'usuari. L'usuari, pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

2.1. GENÈRIQUES

És prohibit de publicar en aquest web, als nostres blocs i en altres eines de participació, continguts que atemptin contra els principis següents: 

 • La salvaguarda de l'orde públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional
 • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris
 • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social
 • La protecció de la joventut i la infància
 • El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat
 • El respecte a la propietat intel·lectual d'allò publicat
 • En general, al respecte a la legalitat vigent
2.2. PARTICULARS

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús escaient dels continguts i serveis que el responsable del tractament ofereix a través dels seus llocs web i eines de participació; amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, també es compromet a no emprar-los per:

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys
 • Provar d'accedir i, si és el cas, de fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne missatges

El Centre d'Oftalmologia Barraquer es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment contra els interessos de la joventut o la infància o contra l'ordre o la seguretat pública, o que no siguin adients per ser publicats a criteri del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

En qualsevol cas, el Centre d'Oftalmologia Barraquer no és responsable de les opinions emeses pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Centre d'Oftalmologia Barraquer és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrials de les seves pàgines web, així com de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del contingut és expressament prohibida sense l'autorització expressa del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

3.1. IDENTIFICACIÓ DE RESPONSABLE

En aquesta web poden recollir dades tres entitats que, en els seus respectius àmbits, són responsables del tractament. En cada formulari s'indicarà a qui van dirigits les dades que es recullen, sent aquesta entitat la responsable del seu tractament. Els responsables del tractament de les dades que es recullin en aquesta web són:

 • El Centre d'Oftalmologia Barraquer, amb CIF: A59082321 i amb adreça al carrer Muntaner núm. 314 de Barcelona
 • L'Institut Barraquer amb CIF: G08421224 i amb seu social al carrer Laforja nº88 de Barcelona 
 • La Fundació Barraquer  amb CIF: G63243406 amb seu social al carrer Laforja nº88 de Barcelona

El delegat de protecció de dades és CIPDI TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SL. Podeu contactar amb el delegat per mitjà del correu electrònic lopdcob@barraquer.com.

Totes les imatges de pacients identificables han estat publicades amb el seu consentiment.

4. RESPONSABILITAT 

El Centre d'Oftalmologia Barraquer no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions del sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc no es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del responsable del tractament a través d'enllaços.

El Centre d'Oftalmologia Barraquer es reserva l'exercici de les accions legals que corresponguin contra qui vulneri aquestes condicions.

5. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA 

El Centre d'Oftalmologia Barraquer pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avi, publicant-ne les modificacions tal com apareixen.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Centre d'Oftalmologia Barraquer i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que correspongui a la ciutat de Barcelona.

Newsletter