Este sitio utiliza cookies propias y de terceros. Algunas de las cookies son necesarias para navegar. Para habilitar o limitar categorías de cookies accesorias, o para obtener más información, personaliza la configuración.

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la informació i del comerç electrònic, us informem que:

El titular del web és El Centro de Oftalmología Barraquer, amb domicili a Barcelona, carrer Muntaner 314, CIF: A59082321, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona el 20 de desembre de 1989 amb el núm. 5002608.

Correu electrònic de contacte: lopdcob@barraquer.com

Telèfon: (+34) 932 095 311

Dades de l'autorització administrativa: H08000681

Tots els professionals sanitaris estan col·legiats als següents col·legis professionals i estan sotmesos als seus codis deontològics:

2. NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d'usuari. L'usuari, pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

2.1. GENÈRIQUES

És prohibit de publicar en aquest web, als nostres blocs i en altres eines de participació, continguts que atemptin contra els principis següents: 

  • La salvaguarda de l'orde públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social
  • La protecció de la joventut i la infància
  • El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat
  • El respecte a la propietat intel·lectual d'allò publicat
  • En general, al respecte a la legalitat vigent
2.2. PARTICULARS

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'usuari es compromet a fer un ús escaient dels continguts i serveis que el responsable del tractament ofereix a través dels seus llocs web i eines de participació; amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, també es compromet a no emprar-los per:

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys
  • Provar d'accedir i, si és el cas, de fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne missatges

El Centre d'Oftalmologia Barraquer es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment contra els interessos de la joventut o la infància o contra l'ordre o la seguretat pública, o que no siguin adients per ser publicats a criteri del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

En qualsevol cas, el Centre d'Oftalmologia Barraquer no és responsable de les opinions emeses pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Centre d'Oftalmologia Barraquer és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrials de les seves pàgines web, així com de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del contingut és expressament prohibida sense l'autorització expressa del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

4. RESPONSABILITAT 

El Centre d'Oftalmologia Barraquer no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions del sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc no es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del responsable del tractament a través d'enllaços.

El Centre d'Oftalmologia Barraquer es reserva l'exercici de les accions legals que corresponguin contra qui vulneri aquestes condicions.

5. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA 

El Centre d'Oftalmologia Barraquer pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avi, publicant-ne les modificacions tal com apareixen.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Centre d'Oftalmologia Barraquer i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que correspongui a la ciutat de Barcelona.