Notícies

Orígens dels Comitès d’Ètica

Comitès d'Ètica

10/07/2023

Els Comitès d’Ètica vetllen per l’ètica i la seguretat de les investigacions en humans.

La investigació biomèdica és essencial per a l’avenç del coneixement científic i la millora de la qualitat de vida de la societat, però sempre garantint la protecció dels participants. Al llarg de la història es van realitzar nombrosos experiments en humans, alguns dels quals van representar veritables atrocitats en nom de la ciència. Aquesta preocupació va portar al desenvolupament de diferents codis i normes ètiques, que s’actualitzen periòdicament i serveixen de guia per a tots els investigadors.

El primer codi ètic que va tractar la investigació amb éssers humans es va desenvolupar després dels judicis de Nuremberg, on es va jutjar els crims i abusos contra la humanitat comesos durant el Tercer Reich alemany. El codi de Nuremberg del 1947 va incloure l’obligatorietat de sol·licitar el consentiment informat als participants d’un estudi. El 1974, va entrar en vigor als Estats Units la Llei Nacional de Recerca, que feia referència per primera vegada al concepte de comitè d’ètica institucional com a mecanisme de protecció per als participants.

L’any 1964 es va publicar la Declaració d’Hèlsinki, que inclou el dret a la confidencialitat del participant, la protecció dels individus vulnerables, l’elaboració d’un protocol escrit detallant el disseny i els mètodes d’estudi, l’obligatorietat d’anteposar sempre els interessos del subjecte per sobre de la ciència i la societat, i la veracitat en la publicació de resultats. Més tard, el 1979, es va publicar l’Informe Belmont, que estableix els tres principis bàsics de la investigació: el respecte per les persones (principi d’autonomia), la beneficència i la justícia.

El comitè d’ètica del Centre d’Oftalmologia Barraquer és un òrgan independent i multidisciplinari que vetlla pels drets, la seguretat i el benestar dels pacients que participen als projectes de recerca, assegurant el compliment dels codis, normes i lleis vigents.

Mònica Martí Orpinell, secretària tècnica del Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments

Newsletter