Oftalmologia

Neuropatia òptica tòxica per alcohol i tabac

Què és?

El nervi òptic és l'encarregat de transmetre la informació visual des de l'ull fins al cervell. El terme neuropatia òptica fa referència a una lesió o pèrdua de funcionalitat en el nervi òptic que es pot originar per nombroses causes, com ara infeccions, inflamacions, tumors, isquèmia (manca d'irrigació sanguínia), traumatismes, anomalies hereditàries, dèficits nutricionals i substàncies tòxiques.

El nervi òptic és vulnerable a diferents substàncies tòxiques, entre les quals l'alcohol i el tabac.

La neuropatia òptica tòxica per alcohol i tabac és una patologia poc freqüent, atès que s'associa més al tabac de pipa o de puros (com més va, més en desús), que de cigarretes.

D'altra banda, l'alcoholisme acostuma a associar un dèficit nutricional i vitamínic que contribueix o predisposa en major grau a una toxicitat sobre el nervi òptic. Per tant, alcohol, tabac i malnutrició actuen com a factors causals d'aquesta neuropatia òptica.

Símptomes

El símptoma principal de presentació és la pèrdua visual indolora, amb un començament insidiós i lentament progressiva. Inicialment, el pacient refereix una sensació de difuminació central, seguida d'una disminució d'agudesa visual, que pot tenir una evolució variable.

A vegades arriba a ser molt severa. La pèrdua de visió és bilateral, tot i que en les fases inicials hi pot haver una certa asimetria i predominar en un dels dos ulls. També hi ha una alteració en la percepció dels colors (discromatòpsia).

En l'examen del fons de l'ull, l'aspecte del cap del nervi òptic (papil·la òptica) acostuma a ser normal en la major part dels casos en estadis inicials.

Després d'un interval de temps variable, les papil·les van evolucionant progressivament vers la pal·lidesa, i hi pot arribar a produir-se una atròfia total del nervi òptic amb pèrdua visual permanent si no se suspèn el tabac i l'alcohol precoçment.

En l'examen de campimetria o campo visual, es constaten típicament defectes centrals o centrocecals bilaterals i relativament simètrics.

El test de colors ens permet de confirmar la discromatòpsia, la qual predomina en l'eix vermell-verd. Una analítica sanguínia serà d'utilitat per descartar dèficits nutricionals o mancances vitamíniques.

A més a més, permet d'excloure la possibilitat d'una infecció o inflamació com a causa de l'alteració del nervi òptic.

Freqüentment, caldrà fer exàmens neuroradiològics per descartar la presència d'una tumoració o lesió compressiva com a causa de la neuropatia. La prova d'elecció és la ressonància nuclear magnètica.

Tractament

El tractament consisteix en la suspensió immediata i definitiva del tabac i l'alcohol. Amb això, hi sol haver una recuperació progressiva i una millora lenta de l'alteració visual, llevat de si l'afectació del nervi òptic és molt severa o avançada.

S'aconsella una dieta completa i equilibrada amb suplements vitamínics que incloguin vitamina B12.

Prevenció

L'abús d'alcohol i tabac, que té nombroses conseqüències nocives sobre l'organisme, pot alhora perjudicar la salut dels nostres ulls.

El consum excessiu d'aquests tòxics és capaç de malmetre el nervi òptic i pot provocar una pèrdua de visió severa si no se n'abandona el consum de manera precoç.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Newsletter