Què és?

La queratitis herpètica és una infecció de la còrnia, la part anterior transparent de l'ull, causada pel virus herpes simple. Mentre que el virus herpes simple que afecta els genitals és de tipus 2, el que infecta els ulls i la boca és de tipus 1.

Aquesta infecció pot afectar diferents capes de la còrnia i produir una reacció inflamatòria. També pot infectar les estructures més profundes de l'ull, com l'iris, i causar una inflamació dins de l'ull.

La queratitis herpètica també pot ser causada pel virus herpes zòster, conegut popularment com a "brians". Els símptomes, les afectacions i el tractament són diferents de la queratitis per herpes simple.

Símptomes

Els símptomes de la primera infecció ocular pel virus herpes simple són produïts per una conjuntivitis, que pot passar desapercebuda com una de produïda per qualsevol altre virus. Ull vermell, llagrimeig, molèsties i coïssor en són els símptomes principals.

Quan el virus infecta la còrnia per primer cop, generalment afecta l'epiteli, la capa més externa. Aleshores, les manifestacions més freqüents són dolor, ull vermell, molèsties per la llum, llagrimeig i visió borrosa.

Quan el virus torna a reactivar-se, pot tornar a infectar l'epiteli o bé les capes més profundes de la còrnia, com l'estroma —la capa més gruixuda de la còrnia— o l'endoteli —la capa més posterior. A més a més, pot causar una reacció inflamatòria a l'estroma corneal o dins del mateix ull. Els principals símptomes d'aquesta afectació són la pèrdua de visió, dolor, ull vermell i molèsties per la llum.

Causes i factors de risc

El virus herpes simple s'encomana per contacte de mucosa a mucosa o per les secrecions produïdes per les mucoses infectades, com ara de boca a boca o de saliva o llàgrima carregada amb virus a l'ull. Una vegada que el virus infecta l'ull, ja no s'elimina mai. Quan les manifestacions o els símptomes de la queratitis desapareixen, el virus resta adormit al sistema nerviós de l'ull.

Quan el virus s'activa és quan la queratitis recidiva. Hi ha diverses hipòtesis sobre els factors que poden fer "despertar" el virus dorment i produir la queratitis recidivant: l'exposició al sol, l'estrès o la baixada de defenses en són algunes, tot i que els estudis, a hores d'ara, no les han pogudes confirmar.

Tipus

Els tipus de la queratitis herpètica depenen de la capa de la còrnia afectada i de si la queratitis és produïda principalment per una infecció directa del virus o per la reacció inflamatòria causada pel virus:

  1. Queratitis epitelial. El virus envaeix l'epiteli corneal i provoca unes lesions lineals amb ramificacions, anomenades lesions dendrítiques. Si no són tractades, aquestes lesions s'eixamplen i creixen, acaben donant l'aspecte d'uns mapes i, llavors, es denominen lesions geogràfiques. Com més es triguen a tractar i guarir, més cicatriu hi poden deixar, fet que causa una pèrdua de visió permanent especialment si el centre de la còrnia està afectat.
  2. Queratitis estromàtica immune. Apareix quan ja hi ha hagut algun episodi de queratitis epitelial i el virus ha romàs dorment. Aquesta mena de queratitis és deguda a la inflamació per partícules del virus dins de la capa de l'estroma de la còrnia. Ni hi ha virus actiu. La còrnia s'edematitza o "està botida" i causa una pèrdua de visió. L'epiteli corneal està intacte.
  3. Queratitis estromàtica necrotitzant. Apareix quan ja hi ha hagut algun episodi de queratitis epitelial i el virus ha romàs dorment. Aquesta mena de queratitis afecta l'estroma corneal però, al contrari que el tipus anterior, la queratitis estromàtica necrotitzant està produïda per la reactivació i invasió directa del virus dins la còrnia. A més a més, acostuma a causar una inflamació de la còrnia més virulenta i els símptomes són més severs. La còrnia s'edematitza, però també hi ha una invasió dels glòbuls blancs en aquesta zona, fet que dona un aspecte semblant a una infecció corneal per altres gèrmens, com bacteris o fongs. És molt important descartar aquestes causes d'infecció mitjançant un cultiu de la mostra corneal afectada.
  4. Endotelitis. És una infecció directa del virus amb inflamació secundària a la capa més profunda de la còrnia, l'endoteli. A més a més, causa una reacció inflamatòria dins de l'ull. La còrnia s'edematitza i hi ha cèl·lules dels glòbuls blancs adherides a l'endoteli i surant en l'humor aquós, el líquid que hi ha dins de l'ull.

Prevenció

La prevenció és no tocar-se els ulls amb les mans, que poden estar contaminades per les secrecions que continguin el virus. No s'han de fer servir col·liris, mocadors i tovalloles de pacients amb queratitis que tinguin aquesta malaltia activa.

Tractament de la queratitis herpètica

El tractament consisteix en antivíric tòpic per tractar les queratitis produïdes pel virus actiu. Si la causa principal de la queratitis és la inflamació, s'ha d'utilitzar corticoide tòpic sota control de l'oftalmòleg i sempre amb un antivíric adjuvant, atès que l'ús del corticoide sense antivíric preventiu pot reactivar el virus i originar un altre tipus de queratitis. En alguns casos, està indicat fer servir antivíric o corticoide per via sistèmica.

En els casos en què la queratitis herpètica hagi provcat cicatrius corneals que comprometin la visió, el trasplantament de còrnia és l'opció més escaient per recuperar la visió perduda.

Professionals que tracten aquesta especialitat

Preguntes freqüents

Newsletter