En què consisteix el tractament?

Es tracta d'afavorir el drenatge del líquid intraocular (humor aquós), perquè la pressió intraocular alta és la causa associada amb més freqüència a la progressió del dany glaucomatós.

Quan està indicat aquest tractament?

Cal considerar que el tractament del glaucoma en la infantesa és majoritàriament quirúrgic, i que se'n reserva el tractament mèdic per als casos poc evolucionats i/o com a preparació prèvia per ser intervinguts quirúrgicament a curt termini.

Com es realitza?

Existeixen diferents tècniques:

 • Cirurgia angular: goniotomia, trabeculotomia, canaloplàstia.
 • Cirurgia filtrant: trabeculectomia, trabeculostomia, cirurgia no perforant.
 • Dispositius de drenatge (tubs): els més utilitzats són la vàlvula d'Ahmed i el dispositiu sense vàlvula de Baerveldt.
 • Procediments ciclodestructius: làser de díode convencional i sonda MP3.
 • MIGS (procediments quirúrgics mínimament invasius).

L'ús de cada tècnica dependrà del tipus de glaucoma, de l'edat d'aparició i de les característiques oculars (sobretot, de l'estat de la còrnia i de l'existència o no d'altres patologies oculars).

Tota tècnica quirúrgica en infants cal que es faci sota anestèsia general.

Resultats

Depenen de cadascuna de les tècniques aplicades, així com de les característiques oculars i de l'edat de l'infant en el moment del diagnòstic.

S'hauria d'intentar una cirurgia angular (goniotomia, trabeculotomia, canaloplàstia) sempre que sigui possible com a primera intenció, i reservar la cirurgia filtrant (trabeculectomia i trabeculostomia) en casos en què l'estat de la còrnia no ho permeti, o bé quan la cirurgia angular hagi resultat insuficient per al control evolutiu del glaucoma.

El percentatge d'èxit de la goniotomia i la trabeculotomia és del 75-90%. La cirurgia filtrant té un grau de supervivència de la tècnica més baix per l'alta tendència a la cicatrització que tenen els infants, fet que pot fer perdre efectivitat a la tècnica a curt i llarg termini. Els dispositius de drenatge acostumen a tenir una alta freqüència d'èxit, però no estan exempts de complicacions peroperatòries atribuïbles a la possible descompressió ocular.

Possibles riscs

El globus ocular de l'infant presenta unes característiques anatòmiques i histològiques especials que en condicionen el resultat. Per això és fonamental modificar la tècnica amb relació a quan s'apliquen en l'adult.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

 • L'objectiu quirúrgic del glaucoma és controlar la pressió intraocular fent servir diferents vies de drenatge de l'humor aquós. Tota intervenció pot perdre eficàcia amb el temps, i en molts casos el tractament mèdic pot ser complementari al quirúrgic en el control de la malaltia.

 • Sota el terme glaucoma de la infància englobem diferents tipus de glaucoma, tant els primaris (alteració ocular com a causant del glaucoma) com secundaris (a altres patologies o causes adjacents).

  El glaucoma congènit seria un tipus de glaucoma primari de la infància, amb 3 subtipus en funció de l'edat en què es presenti:

  —neonatal: 0 - 1 mes

  —infantil: 1 mes - 24 mesos

  —tardà: >24 mesos

  Això suposa que, des del punt de vista quirúrgic, tingui el mateix esquema terapèutic que el glaucoma en la infància.

Newsletter