Oftalmologia

Cirurgia del glaucoma en la infància

En què consisteix el tractament?

Es tracta d'afavorir el drenatge del líquid intraocular (humor aquós), perquè la pressió intraocular alta és la causa associada amb més freqüència a la progressió del dany glaucomatós.

Quan està indicat aquest tractament?

Cal considerar que el tractament del glaucoma en la infantesa és majoritàriament quirúrgic, i que se'n reserva el tractament mèdic per als casos poc evolucionats i/o com a preparació prèvia per ser intervinguts quirúrgicament a curt termini.

Com es realitza?

Existeixen diferents tècniques:

 • Cirurgia angular: goniotomia, trabeculotomia, canaloplàstia.
 • Cirurgia filtrant: trabeculectomia, trabeculostomia, cirurgia no perforant.
 • Dispositius de drenatge (tubs): els més utilitzats són la vàlvula d'Ahmed i el dispositiu sense vàlvula de Baerveldt.
 • Procediments ciclodestructius: làser de díode convencional i sonda MP3.
 • MIGS (procediments quirúrgics mínimament invasius).

L'ús de cada tècnica dependrà del tipus de glaucoma, de l'edat d'aparició i de les característiques oculars (sobretot, de l'estat de la còrnia i de l'existència o no d'altres patologies oculars).

Tota tècnica quirúrgica en infants cal que es faci sota anestèsia general.

Resultats

Depenen de cadascuna de les tècniques aplicades, així com de les característiques oculars i de l'edat de l'infant en el moment del diagnòstic.

S'hauria d'intentar una cirurgia angular (goniotomia, trabeculotomia, canaloplàstia) sempre que sigui possible com a primera intenció, i reservar la cirurgia filtrant (trabeculectomia i trabeculostomia) en casos en què l'estat de la còrnia no ho permeti, o bé quan la cirurgia angular hagi resultat insuficient per al control evolutiu del glaucoma.

El percentatge d'èxit de la goniotomia i la trabeculotomia és del 75-90%. La cirurgia filtrant té un grau de supervivència de la tècnica més baix per l'alta tendència a la cicatrització que tenen els infants, fet que pot fer perdre efectivitat a la tècnica a curt i llarg termini. Els dispositius de drenatge acostumen a tenir una alta freqüència d'èxit, però no estan exempts de complicacions peroperatòries atribuïbles a la possible descompressió ocular.

Possibles riscs

El globus ocular de l'infant presenta unes característiques anatòmiques i histològiques especials que en condicionen el resultat. Per això és fonamental modificar la tècnica amb relació a quan s'apliquen en l'adult.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

 • L'objectiu quirúrgic del glaucoma és controlar la pressió intraocular fent servir diferents vies de drenatge de l'humor aquós. Tota intervenció pot perdre eficàcia amb el temps, i en molts casos el tractament mèdic pot ser complementari al quirúrgic en el control de la malaltia.

 • Sota el terme glaucoma de la infància englobem diferents tipus de glaucoma, tant els primaris (alteració ocular com a causant del glaucoma) com secundaris (a altres patologies o causes adjacents).

  El glaucoma congènit seria un tipus de glaucoma primari de la infància, amb 3 subtipus en funció de l'edat en què es presenti:

  —neonatal: 0 - 1 mes

  —infantil: 1 mes - 24 mesos

  —tardà: >24 mesos

  Això suposa que, des del punt de vista quirúrgic, tingui el mateix esquema terapèutic que el glaucoma en la infància.

Newsletter