Doctors

Uveïtis

Què és?

La uveïtis consisteix en una inflamació a l'interior de l'ull que afecta una o més de les tres parts de l'úvea: l’iris (que dóna el color a l'ull), el cos ciliar (darrere de l'iris, on es produeix l'humor aquós) i la coroide (per darrere de la retina). És responsable del 10-15% dels casos de ceguesa en països desenvolupats i es pot presentar a qualsevol edat, és més freqüent en pacients joves o de mitjana edat.

Es classifiquen segons la seva localització anatòmica en uveïtis anterior, intermèdia, posterior i panuveïtis. La uveïtis anterior, que és la forma més freqüent, afecta l'iris (iritis) i, en ocasions, el cos ciliar (iridociclitis). La uveïtis intermèdia afecta el cos ciliar i estructures properes a ell. A la uveïtis posterior s'afecta la coroide (coroïditis), encara que moltes vegades la inflamació afecta també la retina adjacent a l'estar en contacte directe amb ella (corioretinitis). En algunes ocasions, queden compromeses les tres parts de l'úvea i donen lloc a una panuveïtis.

Símptomes

Els símptomes depenen de la seva localització. Les anteriors i intermèdies presenten enrogiment, dolor ocular, llagrimeig, fotofòbia (intolerància a la llum) i visió borrosa. Les posteriors solen presentar-se amb miodesòpsies (percepció de mosques volants) i pèrdua de visió, variable segons la mida i localització de les lesions.

La inflamació pot aparèixer només en un ull o en tots dos (simultàniament o separats en el temps). Pot presentar-se de manera aguda i sobtada (amb una durada menor a 3 mesos) o tenir un curs crònic amb un inici més gradual i una major durada. Les recurrències o recaigudes poden ser freqüents i depenent del grau d'inflamació poden portar a la ceguesa, irreversible i bilateral, en alguns casos.

L'origen de la inflamació intraocular pot ser molt divers. Dividim les causes en idiopàtiques (sense trobar la causa), infeccioses i no infeccioses (immunològiques o traumàtiques). Entre els agents infecciosos destaquen els virus (com l’herpes), els bacteris (com la tuberculosi o la sífilis) o els paràsits (com la toxoplasmosi, la causa infecciosa més freqüent). Les d'origen no infecciós poden afectar únicament l'ull o estar relacionades amb malalties sistèmiques (com l'artritis idiopàtica juvenil, entre d'altres).

Durant l'estudi inicial i el seguiment de la majoria dels pacients poden caldre anàlisis de sang, exàmens radiològics o altres proves complementàries especials. En casos més específics, pot ser necessari plantejar una punció o biòpsia de l'interior del globus ocular per buscar cèl·lules, molècules inflamatòries o ADN que ajudin a un diagnòstic més precís.

Tractament

El tractament dependrà de la causa que origini la inflamació i ha d'iniciar-se el més aviat possible. En les d'origen infecciós el tractament amb antibiòtics pot ser curatiu. En la majoria dels pacients els corticoides són la base del tractament en la fase aguda, usant-se en col·liris, injeccions al voltant o a l'interior de l'ull o per via sistèmica (oral, intramuscular o intravenosa). En algunes uveïtis d'origen immunològic, cròniques, de difícil maneig o amb complicacions derivades de l'ús de corticoides, pot ser necessària la utilització de fàrmacs immunomoduladors per controlar la inflamació (durant un temps prolongat o fins i tot de per vida). Alguns d'aquests fàrmacs poden tenir efectes secundaris i requereixen un seguiment freqüent.

En altres casos, pot ser necessari realitzar una intervenció quirúrgica amb fins diagnòstics o per tractar algunes complicacions derivades de la inflamació intraocular (sobretot en les formes cròniques), com són la cataracta, el glaucoma, l’opacitat persistent del vitri, les hemorràgies intraoculars o el despreniment de retina.

Prevenció

Una minuciosa exploració ocular i una completa història clínica, tant ocular com general, serà essencial per investigar la causa de la inflamació. La uveïtis és una de les patologies oculars que més sovint pot estar relacionada amb altres malalties del cos humà (artritis, granulomatosis de Wegener o altres vasculitis sistèmiques), el que fa convenient un estudi i maneig multidisciplinari que inclogui un metge internista o un reumatòleg . Al Centre d'Oftalmologia Barraquer valorem de manera integral els pacients, amb una estreta col·laboració entre especialistes.

Cal tenir en compte que en un 35% dels pacients no s'arriba a trobar mai la causa o origen exacte de la inflamació.

Doctors


Testimoniatges

  • Julia Otero
    "El Professor Barraquer converteix cada visita en una classe magistral per als [...]
  • Gerard Lopez
    "És un centre reconegut mundialment, el "Barça" de [...]
  • Marina Geli
    "La família Barraquer ha crescut amb Barcelona, amb els seus anhels de [...]
  • Veure tots