Alta MiopiaAlta Miopia

Què és l'alta miopia?

La miopia alta o miopia magna és una patologia ocular present en pacients amb més de 6 diòptries o un eix anteroposterior major de 26 mm. A la miopia magna existeix un allargament excessiu del globus ocular, amb una especial repercussió a la retina, que pot quedar aprimada.

Tenir miopia magna no consisteix únicament en tenir moltes diòptries, com habitualment es sol pensar d'una manera errònia. Les persones amb miopia magna tenen una major propensió a presentar alteracions oculars.

Símptomes

A la miopia magna, les principals complicacions són la formació de cataracta a edats més primerenques, el glaucoma i les complacions vitreoretinals: despreniment de retina, membranes neovasculars (formació de capil·lars nous sota de la retina), atròfia corioretinal (plaques d'atròfia a la retina que redueix la visió, depenent de la zona afectada) i hemorràgies submaculars.

Tractament

El tractament de la miopia s'ha d'individualitzar en cada cas però les opcions terapèutiques són la correcció amb ulleres i lents de contacte.

Les complicacions vitreoretinals de la miopia magna han de ser tractades en alguns casos de manera profilàctica. Així, si a la visita rutinària trobem lesions perifèriques que predisposen a un despreniment de retina, aquestes han de ser tractades mitjançant fotocoagulació làser. En els casos de membrana neovascular activa, el pacient ha d'acudir a urgències i el seu tractament d'elecció són les injeccions intravítries.

Prevenció

Tot pacient que presenta miopia magna hauria de realitzar una revisió oftalmològica anual de forma estricta ja que aquesta patologia té una important repercussió funcional. El diagnòstic precoç de les diferents complicacions pot modificar notablement el pronòstic visual dels pacients afectes.

 


Testimoniatges